دیدار تیم آنیا با دکتر آسوشه

شرح دیدار به زودی نگاشته می شود .